U luistert nu of straks naar:

Robert Schumann | London Philharmonic Choir and Orchestra - Requiem in d minor op. 148 - Liber scriptus proferetur